1
Застрахователните сделки са гражданскоправен механизъм за уреждане на закрила на материални и непарични законови права на физически лица и организации. Често пъти обаче, при осъществяване на застрахователния риск, застрахователната компания отказва да заплати застрахователната сума, не заплаща пълната парична сума или удължава произнасянето, което носи съществени пречки на правоимащия. В така очертания случай се поражда необходимост от висококомпетентен експерт в застраховането, какъвто бихте могли да срещнете на сайта на SBKlaw.bg Това е интернет портала на компетентен адвокат по застраховане със задълбочени знания, осигуряващ специализирани консултации на добра цена в кръга на застрахователните договори. Той ще ви улесни за формиране на застрахователна претенция и за внасяне на претенция в съда и провеждане на производство против застрахователна компания.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика