01/29/2018 - 12:01
За практическо действие в сферата на търговията, законът изисква отварянето на фирми, чрез които търговецът да осъществява своят предмет на дейност. Фирмата обхваща в организационно и икономическо единство, дейности в областите на услугите, производството и търговията, като тези дейности може да се намират в производствена, технологична и технологична връзка помежду си в самата фирма. Откриването на фирма се предхожда от внимателен подбор на действията, които ще се предприемат по време на регистрацията на фирма, защото тези решения ще рефлектират в бъдеще по време на активната и дейност и ще повлияват по различен начин на финансово-икономическите показатели. Отварянето на фирми в Русе, не се отличава от това в други места, с офиси на Агенция по вписванията. Най-популярна всред бизнеса е регистрацията на ЕООД. Тези предприятия са с еднолична собственост на капитала и с ограничена отговорност. Те могат да имат всякакъв предмет на дейност, ако той не е забранен по закона. Такива предприятия задължително трябва да имат заведено счетоводство. Счетоводството в Русе се определя както от вътрешни така и външни фактори, заради обстоятелството че градът е пограничен с държавата Румъния, както и че е удобен логистичен център, поради близоста с река Дунав.Това счетоводство се води както за компании с българска, така и с чужда собственост на капитала. За счетоводството е най-подходяща фирма за счетоводно обслужване,с поне пет годишна активна история, разбираща индивидуалните нужди на всеки клиент и работеща тясно сътрудничество с него. Професионалното отношение и независимата практическа реализуемост на счетоводните задачи, следва да са в полза на стабиления фирмен растеж. Фирмата за счетоводно обслужване е редно да предоставя широка гама от услуги по труд и осигуряване, данъчно облагане и други бизнес консултации на организации от всички сектори, публични и частни. Нейната универсалност не бива да е за сметка на загърбването на специфични дейности изискващи специално счетоводство. Независимо дали се обслужва малък или голям едноличен търговец, партньор или дружество с ограничена отговорност, счетоводната фирма трябва да е стабилна в своята счетоводна дейност.

created by SEO web design