Среден рейтинг: 5 (1 гласувал)
Данни за фирмата
Град: 
София
Електронна поща: 
zahari@bfsk.org
Лице за контакти: 
Захари Шехредски
Телефон: 
0886888101
Мобилен телефон: 
0886888101
Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
 • Безплатни консултации по всяко време на деня по най-удобния за клиента начин
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под HTML формат с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 • Оперативно счетоводство
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на магнитен носител (фирмата работи с ДДС по интернет).
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други
 • Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НАП
 • Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки
 • Годишно приключване
 • Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
Данъчна защита
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, НАП и НЗОК
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред Националната агенция за приходите по всякакви възникнали въпроси и казуси
Междинни Финансови отчети По желание на клиента ежемесечно изготвяне на:
 • Междинни финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) по НСС
 • Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала)

Регистрации на фирми
 • Съдебна
 • Данъчна
 • БУЛСТАТ
 • НАП
 • Комисия за защита на личните данни
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване

created by SEO web design