Среден рейтинг: 4 (1 гласувал)
Сайта е създаден с цел да предостави максимално достъпно информация в сферата на иконониката. Има и лекций, новини и анализи по темата. 
The site is designed to provide maximum information available in the ikononikata. There Workshops and analysis on the topic.  

created by SEO web design