Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Електронна поща: 
creative.geodesy@gmail.com
Лице за контакти: 
Aleksandar Ivanov
Мобилен телефон: 
0877 520 496
Креативни решения за вашите имоти. Геодезически услуги, инженерна геодезия, геодезически заснемания,  трасиране на имоти, кадастрални услуги, проекти за изменения на кадастрална карта от правоспособни лица/ Creative solutions for your property. Geodetic services, engineering surveying, surveying, real estate tracing, cadastral services, projects for modification of cadastral map by authorized persons

created by SEO web design